۷ آذر ۱۳۹۳  |  شهردانایی

کلانشهرها به دلیل وجود ظرفیت های رو به فزون اجتماعی، اقتصادی و سیاسی همواره محل توجه، مراجعه و بستری برای تعاملات و اجتماع افراد تعالی طلب از منظر فرهنگ فردی و اجتماعی و نیز بهبودطلب از نظر رفاهی بوده و به همین دلیل یکی از بهترین فرصت ها برای یادگیری دانش و مهارت های مورد نیاز برای زندگی با کیفیت بیشتر است.

جوانان از مهمترین گروه های سنی اجتماعی هستند که همواره به دنبال کسب و خلق موقعیت ها و فرصت های بهتر و روبه رشد اجتماعی ، این هویت توسعه و پیشرفت ذاتی کلانشهرها را مورد توجه قرار داده و با کسب آگاهی و مهارت های مورد نیاز برای توان افزایی اجتماعی و بهبود بستر زندگی خود، بیشترین اثربخشی را داشته باشند.

شهر دانایی فرصتی است برای آموختن این که شهر و جوانی چه فرصت های رو به تعالیِ دوطرفه ای برای هم میتوانند داشته باشند.

 

– تسهیلگر کیست و چه می کند؟